VANET中基于协议序列及TDMA的混合信道接入机制
徐哲鑫, 蔡苓玲, 郑丽丽, 吴怡
A Hybrid Channel Access Mechanism Based on Protocol Sequences and TDMA for VANET
XU Zhe-xin, CAI Ling-ling, ZHENG Li-li, WU Yi
电子学报 . 2017, (6): 1408 -1414 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2017.06.019