C波段有源微波冷噪声源设计及其性能分析
董帅, 王振占, 李彬, 陆浩, 贺秋瑞
Design and Characterization of C-Band Active Cold Noise Source
DONG Shuai, WANG Zhen-zhan, LI Bin, LU Hao, HE Qiu-rui
电子学报 . 2018, (11): 2797 -2802 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.11.030