SDN中基于分布式决策的控制器负载均衡机制
胡涛, 张建辉, 邬江, 何为伟, 江逸茗, 赵伟
Controller Load Balancing Mechanism Based on Distributed Policy in SDN
HU Tao, ZHANG Jian-hui, WU Jiang, HE Wei-wei, JIANG Yi-ming, ZHAO Wei
电子学报 . 2018, (10): 2316 -2324 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.10.002