PET/CT图像分割及其发展现状
方玲玲, 邱天爽, 潘晓航, 乔明泽
Research on PET/CT Image Segmentation and Its Development
FANG Ling-ling, QIU Tian-shuang, PAN Xiao-hang, QIAO Ming-ze
电子学报 . 2018, (10): 2504 -2510 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.10.026