MQHOA优化算法能级稳定过程及判据研究
周岩, 王鹏, 辛罡, 李波, 王德志
Research on Energy Level Stability Process and Criterion of MQHOA Optimization Algorithm
ZHOU Yan, WANG Peng, XIN Gang, LI Bo, WANG De-zhi
电子学报 . 2019, (6): 1337 -1343 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2019.06.022