MQ编码算法优化及高速VLSI结构设计与实现
邸志雄, 史江义, 郝跃, 逄杰, 刘凯, 李云松
Optimization of MQ-Encoder and Implementation of High Speed VLSI Architecture
DI Zhi-xiong, SHI Jiang-yi, HAO Yue, Pang Jie, LIU Kai, LI Yun-song
电子学报 . 2012, (11): 2158 -2164 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2012.11.003