MIMO声纳方位估计子空间拟合快速算法
金勇, 刘先省, 黄建国, 胡振涛
Subspace Fitting DOA Estimator Fast Algorithm by MIMO Sonar
Jin Yong, Liu Xian-xing, Huang Jian-guo, HU Zhen-tao
电子学报 . 2013, (10): 1964 -1968 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2013.10.015