UM-BUS总线及接入式体系结构
张伟功, 周继芹, 李杰, 王晶, 丁瑞, 邓哲, 王嘉佳, 杜瑞
UM-BUS and a Plug and Play Architecture
ZHANG Wei-gong, ZHOU Ji-qin, LI Jie, WANG Jing, DING Rui, DENG Zhe, WANG Jia-jia, DU Rui
电子学报 . 2015, (9): 1776 -1785 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2015.09.015