MIMO Ad Hoc网络中基于正交阵列的拓扑未知多址接入协议
陈丹, 刘卜华, 闫茂德, 李建东, 李长乐
Orthogonal Array Based Topology Transparent MAC Protocol for MIMO Ad Hoc Networks
CHEN Dan, LIU Bu-hua, YAN Mao-de, LI Jian-dong, LI Chang-le
电子学报 . 2016, (2): 308 -318 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2016.02.010