Stokes参数数字化求解的误差分析
陆浩, 王振占, 刘璟怡, 李彬, 董帅
Error Analyze of Stokes Parameters Digital Solution
LU Hao, WANG Zhen-zhan, LIU Jing-yi, LI Bin, DONG Shuai
电子学报 . 2016, (5): 1254 -1257 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2016.05.035